KGS Consulting

International Mobility Management     

För anställda som skall arbeta en längre tid utomlands börjar man ofta med ett upprätta ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren. Avtalen är komplicerade, eftersom de skall ta hänsyn till ett antal komplicerade omständigheter för båda parter.

Ett skriftligt avtal underlättar om man måste lösa eventuelle tvister.

När en anställd skall arbeta utomlands under mer än sex månader, börjar man oftast med att upprätta ett skriftligt avtal mellan den anställde och arbetsgivaren.

Den anställde vill bevara sin levnadsstandard under utlandsvistelsen och ha en tryggad tid både i arbetslandet och vid återkomsten till hemlandet. 

Arbetsgivaren vill följa alla legala regler i arbetslandet och hemlandet på ett så kostnadseffektivt sätt möjligt.

De bådas intressen kräver ofta omkring 30 paragrafer i ett avtal.

Med standardiserade avtal kan vi minska kostnaderna för avtalet samtidigt som båda parternas intressen tas till vara - innan utlandsarbetet börjar.